Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Ab Manna Palvelut Oy / Trialogi toiminimi

Os. Ilkanrinne

20810 Turku

Puh. 040 5144 432

tiina.malmisalo@trialogi.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Ab Manna Palvelut Oy / Trialogi toiminimi

Tiina Malmisalo

Os. Ilkanrinne

20810 Turku

Puh. 040 5144 432

tiina.malmisalo@trialogi.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, joiden kanssa on tehty sopimus palveluista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, laskutuksen tekeminen sekä palveluistamme kertominen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi

  • sähköposti

  • puhelinnumero

  • organisaatio ja asema

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista palveluista (sopimukset)

  • maksajan laskutustiedot

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Ab Manna Palvelut Oy / Trialogi Tiina Malmisalo os.
Ilkanrinne 4 as 74, 20810 Turku

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Ab Manna Palvelut Oy:n ulkopuolelle eikä Trialogi toiminimen ulkopuolelle.

Luovutamme tietoja laskutusta ja kirjanpitoa varten tilitoimistolle, joka on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenpitoa tarvitaan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Ab Manna Palvelut Oy:n ja Trialogi toiminimen työntekijät.

Laskutusta ja kirjanpitoa varten tietoja käsittelee myös tilitoimisto.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme tulevaisuudessa myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.